SELEFİLİK NEDİR?

Ali SARIKAYA

14Kasım2014, 09:04

Ali SARIKAYA

Selefilik son senelerde çok kullanılan bir terim haline geldi. Birçok insan tarafından yanlış anlaşılan ve yanlış olarak ifade edilen bir terim olarak kullanılmaktadır. Selef kelimesi geçmiş nesil olarak kullanılmaktadır. İslamî bir terim olarak ise, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin için kullanılmaktadır. Bu üç nesil Peygamber Efendimiz (a.s.) tarafından da övülmüş nesildir. “En hayırlı nesil benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları izleyenler, sonra onların ardından gelenlerdir.” Buyurarak bu üç nesli hizmetleri, sadakatleri ve ihlasları ile arkasından gidilmesi gereken nesiller olarak insanlığın önüne koymuştur. Sahabe kuşağı, Peygamber Efendimizin (a.s.) sağlığında ve vefatından sonra dinin taşıyıcıları olarak dini en iyi şekilde yaşayarak göstermişler ve örnek olmuşlardır. İlim onlarda, iman onlarda, amel onlarda, edep, züht, takva, ahlak onlarda ve bu yüzden müstesna bir mevkidedirler. İslam’ı ilk kaynağından almışlar, saf şekilde almışlar ve yaşamışlardır. Onlardan sonra gelen kuşağa Tabiun denir. Bu kuşak da Sahabenin dizinin dibinde yetişmiş, imanı, ilmi ve ameli onlardan almıştır. Sahabeye uymakta gösterdikleri titizlik, ciddiyet ve özen bu insanları mümtaz bir mevkie yükseltmiştir. Hadis-i şerifler bunların zamanında tedvin edilmiştir. İslamî ilimler bunların asrında derlenmiştir. İmam-ı Azam gibi büyük bir mezhep imamı bunların arasından çıkmıştır. Tabiun’un önemi ise temelde şu iki noktaya dayanmaktadır: 1. İslâm’ı, Sahabe kuşağından, yani en doğru şekilde anlayıp yaşamış olan kuşaktan öğrenmiş olmaları. 2. Sahabe zamanında rastlanmayan, sonradan karşılaşılmış yabancı birçok fikir akımı, kültür ve inanç şekliyle ilk defa onların muhatap olması. Müslümanlar, selefilik dendiği zaman bu üç kuşağı anlamaktadır. Ehl-i Sünnetin nazarında Selefilik, İslâm’ı, yukarıda tanıttığımız Selef-i Salihîn’in anlayıp yaşadığı gibi anlama ve yaşama azmidir. Bu anlayışın dışındaki selefilik bizim anladığımız manada bir selefilik değildir. Bugün selefilik olarak bilinen akım ise, ilk defa Mısır’da Cemaleddin Efganî ve onun öğrencisi Muhammed Abduh tarafından başlatılan ve adına “ İslâmî ıslah” hareketi denilen anlayışın, daha sonra Selefîlik adıyla anılmasına kaynaklık etmiştir. Bu akımın ehl-i sünnetten ayrıldığı ciddi farklılıklar vardır. Mesela: 1. İtikadî sahada Vahhabîler Kelâm mezheplerini kabul etmezler. Ehl-i Sünnet’in iki büyük kelâm alimi Ebu Mansur el-Maturidî ve Ebu’l -Hasan el- Eş’arî’yi İslam’ı bulandırmakla suçlarlar. Özellikle müteşabih ayet ve hadislerin Allah Tealâ’nın şanına ve yüceliğine uygun olarak tevil edilmesine şiddetle itiraz eden Vahhabîler, tasavvufa da aynı şiddetle karşı çıkarlar. 2. Vahhabîler, fıkhî mezhep olarak İbn Teymiyye ve öğrencisi İbnu’l -Kayyım’ın çizgisini izler. Diğer mezhepleri ise istihsan, ıstıslah, mesalih-i mürsele … gibi delillere yer verdikleri için bid’atçilikle itham ederler. İslâm dünyasının bazı yerlerinde tasavvuf adı altında sergilenen birtakım yanlış anlayış, kendilerine selefi diyen bu grupların, tasavvufun özüne düşmanlık beslemesine gerekçe teşkil etmiştir. Hâlbuki Ehl -i Sünnet doğru uygulanan tasavvufa karşı değildir. Doğru tasavvuf, Batınîlik, Hurûfîlik gibi sapık cereyanlardan uzaktır. Ehl -i Sünnet çizginin muhafazasında ve yayılmasında son derece büyük katkıları olmuştur. Tasavvuf ehli, Müslümanların kalbî ve ruhî hayatının inkişafında, ahlâkın güzelleştirilmesinde ve erdemli fertlerin yetişmesinde Sahabe döneminden itibaren izlenen yolu izlemiş ve tamamen onlara uymuştur. Gerek itikadî , gerekse amelî sahada gerçek tasavvuf büyüklerinin eserleri ve görüşleri ortadadır. Her ne kadar Selefîler, yukarıda özetlemeye çalıştığımız görüşlerinde Selef-i Salihîn’i örnek aldıklarını söylüyorsa da, bunun sadece kuru bir iddia olduğunu söylemek durumundayız. Esasında mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de Selef’tendir ve onun gerek itikadî , gerekse fıkhî görüşlerini benimsemek, gerçek Selefîliktir . Bu söylediğimiz diğer büyük imamlar için de söz konusudur. ali_sarikaya@yahoo.com

Bu haber 1437 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU