BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


ALLAH SEVGİSİ NASIL KAZANILIR?

Selam ile…


Selam ile…
Hepimiz iman ediyoruz ki, bizi ve mükevvenatı yaratan, yaşatan, rızıklandıran, sonra öldüren daha sonra da diriltip insanları ve cinleri hesaba çekecek olan Allah (CC)'dır.
Biz Allah'ı severiz.
Peki, Allah sevgisi nasıl kazanılır? Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız.
Çünkü, Allah sevgisi, Allah'a imanın meyvele¬rini oluşturur. Tanımaktan sonra iman, imandan sonra da sevgi gelir. Kul, Allah'ın cemal ve celâlini (Allah'ın kudret ve güzelliğini) tanıdıkça sevgisi ve hayranlığı artar. Sevgisi artınca da kuldaki bu sıcak duygu aşka dönüşür. Aşk, ilimden üstündür, onsuz iman taş misali kurudur.Allah sevgisi değer itibariyle kâinattaki hiçbir şeyle kıyaslanamaz.
Bakın Kur'ân'da ne buyruluyor: "İnsanlardan kimisi de, Allah'tan başkasını O'na ortak edinir, Allah'ı sever gibi onları severler. İman edenlerin Allah sevgisi ise en fazladır. Zulmedenler azabı görecekleri za¬man bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın pek çetin azabı bulunduğunu keşke bilselerdi." (Bakara S.A.: 165)
Onların Allah'a ve eş koştukları putlarına karşı duydukları sevgileri, Allah'a duydukları sevgi gibidir. Halbuki sevgilerinde Allah'a or¬tak koşmaları şirkin en büyüğüdür.Allah gibi sevilen; bir peygamber, bir melek, bir veli kul bile olsa bu şirk olur.  
Nitekim Hıristiyanların Hz. İsa'ya (as) olan sevgileri böyle bir sevgidir. Zira Allah için sevmek ile Allah'ı sever gibi sevmek arasındaki farkı bilmek lazımdır. Allah'ı sevenler Allah yolunda giden sevgili kullarını da severler, lâkin Allah'ı sever gibi değil, Allah için severler ve bu sevgi ile Allah yolunda onlara ittiba ederler, uyarlar.
Allah sevgisi sadece "Ben Allah'ı seviyorum" demekle olmaz. Allah'ın istediği gibi  inanmak ve O'nun istediği şekilde O'nu sevmekle olur. Allah sevgisinin belirtisi, Kur'ân'ı sevmek¬tir. Kuran sevgisinin belirtisi, Hz. Peygambe¬ri sevmektir. Allah, Peygamber, Kur'ân ve Sünnet sevgisinin belirtisi, ahireti sevmektir. Allah sevgisinin belirtisi, kendisini sevmesidir. Kendisini sevmesinin belirtisi, dünyayı sev¬mesidir. Dünyayı sevmesinin belirtisi ise sadece kendisine yetecek kadarını almasıdır.
Allah sevgisi neleri gerektirir? Bu soruya cevapları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:
Allah'a ibadet ve itaati sevmeyi gerektirir. Hz. Peygamberi sevmeyi gerektirir. Kur'ân-ı Kerîm'i sevmeyi gerektirir. Allah'ı sürekli hatırda tutmayı ve anmayı gerektirir. Mala bel bağlamamayı, cömertliği ge¬rektirir. Allah dostlarını sevmeyi gerektirir. Ölümden korkmamayı gerektirir. Allah ve Rasulü'nün memnun olmayacağı şeylerden kaçınmayı gerektirir.
Biz bu özelliklerimizle Allah sevgisini yaşantımızla izhar edelim.
Şimdilik hoşça kalın…