BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


AİLE ÜZERİNE YAZILAR (8)

Selam ile…


Selam ile…
Sevdiğine nezaket gülleri derip sunmak dururken, düşün¬cesizce üretilen kaba söz taşı atıp, kafasını gözünü yaralayıp sonra da hem güler yüz bekle¬yenler, hem de sızlandığı için karşısındakini suçlayanlar. Çocuklarını çok sevdiğini söy¬leyip, fakat onlar için nelerin önemli olduğunu öğrenme¬den, deneme yanılma yoluyla eğri büğrü çocuk büyütenler ve bunun çocukların yaramaz¬lığından olduğunu düşünüp, suçu çocuklara atarak yine kendisini temize çıkardığını zannedenler,
Konuşmak deyince, evde ken¬disine tam bir itaatle teslim olunması gerektiğini anlayan¬lar, okumuş tahsilli de olsa, güven merdivenlerini cesaret¬le çıkamadığı için, bastırdığı eşi ve çocuklarının sükûnetin¬de kendine güven zemini bul¬maya çalışanlar, Kendini idare etmeyi bilme¬yenlerin, evlenip çoluk çocuğa karışarak, sorumluluğunun artmasıyla birlikte bir uyum ve paylaşmanın geniş çemberi yerine, daracık alanda hapse¬dip, talepleri azaltılan, düşünceleri sınırlandırılan eş ve çocukların idaresinin daha ko¬lay olduğuna inanıp bunu uygulamaya çalışanlar,
Tahsili ve parası olunca, eşinin karşısında istediği gibi konu¬şup onunla boy ölçüşebilece¬ğini düşünüp, nimetlere şük¬retmek yerine, nimet sebebiy¬le huzurunu bozan ve bunu da eşinin konumunu hazmede¬memesine bağlayıp, usûl fakiri olarak yaşayanlar, İyi geçinmenin bir yetenek, bir sanat olduğunu bilmeden, kendi sözünün üstün gelmesi için olağanüstü gayret göste¬ren, benlik algısı yanlış ve ek¬sik oluşmuş, imtiyaz ve otori¬te savaşı verenler ve bu yüz¬den habire kan kaybedenler ve kan kaybettirenler,
Dünyaya geliş gayesi ve kendi nihai amacını gündemde tu¬tup, bütün davranışlarını, bu merkezin etrafında geliştirme¬ye çalışmak yerine, günübirlik, kısa vadede kar amaçlı, uzağı göremeyen miyop bir yakla¬şımla kısır bir hayat yaşayan¬lar,
Yaptıklarından sorumlu olduk¬larını unutup göze göz dişe diş mücadele ile üstünlük savaşı verip kendilerini ve karşısında¬kileri tüketenler,
GALİBA AİLE OLDUĞUNUZU ZANNEDİYORSUNUZ! SİZE TAVSİYEMİZ ZANLARINIZLA AMEL ETMEYİNİZ.
BİLGİLERİNİ YENİLEMEYENLER, DÜŞÜNME KAYNAKLARINI KURUTMUŞ OLURLAR.
Devam etmek üzere, şimdilik hoşça kalın…