BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


AİLE ÜZERİNE YAZILAR (4)

Selam ile…


Selam ile…
Anne ve babalar, kendileri ve çocukları için çalışırlar. Aile üye¬lerinin ihtiyaçlarını helâl yoldan çalışarak temin ederler; çocukla¬rının geleceği için çok büyük maddî ve manevî fedakârlıklar gösterirler. Çocuklarına millî ve manevî değerleri tanıtırlar. Onla¬rın güzel ahlâklı olmaları için ça¬ba harcarlar.
Anne ve babasını seven çocuklar, içten gelen bir sevgi ve saygı duygusuyla onlara bağlanır¬lar. Aile içinde düzen ve huzurun sağlanmasına yardımcı olurlar. Kendilerinden yaş ve tecrübede daha büyük olan aile bireylerine saygıda, küçük olanlara ise sevgi¬de kusur etmemeye çalışırlar.
Aile bireyleri kendi aralarında, yardımlaşma ve dayanışma için¬de olurlar. Herkes, ailenin sevinci ile sevinir, üzüntüsüyle üzülür.
Ai¬le bireyleri kendilerine düşen gö¬revleri aksatmadan yerine getirir¬ler. Anne ve babasına eziyet et¬mezler. Akrabalarını, dostlarını ve komşularını sever, sayar ve yardımlarına koşarlar.
Aile, her insanın doğup büyü¬düğü kutsal bir ortamdır.
Hepimi¬zin kaldığı bir yer vardır. İnsanla¬rın kaldıkları yerlere ev deriz. An¬cak aile bireylerinin yaşadıkları yerlere yuva denir.
Aile yuvaları¬na, aile ocağı da denilmektedir. Aile yuvası ve aile ocağı gibi de-yimler, içinde rahatlık ve güven duygusu veren, içinde sıcaklığını hissettiğimiz yerler anlamında kullanılmaktadır.
O hâlde, içinde yaşadığımız binaların maddî yapı¬sına ev derken, içinde yaşadığı-mız manevî ortama da aile yuvası veya aile ocağı diyoruz.
Hepimiz aile yuvamızın şe¬ref ve haysiyetini zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçın¬malıyız.
Büyüklerimize saygı göstermeli, küçüklerimize her konuda yardımcı olurken, şef-kat ve merhametimizi onlar¬dan esirgememeliyiz.
Elimiz¬den geldiğince aile bütçesine katkıda bulunmalıyız.
Ev işle¬rinde ve dışarı işlerinde birbi¬rimize yardımcı olmalıyız. Bunların karşılığında hiçbir ücret beklememeliyiz. Çünkü aile işlerinin ücreti sevgi ve il¬gidir.
Aile bireyleri, ara sıra, birbirle¬rine hediye alarak sürpriz yapma¬lıdırlar. Bu olay hepimizi çok he¬yecanlandırır. Aile içindeki neşe¬miz bir kat daha artar. Bu mutlu¬luğu hep birlikte paylaşırız.
Bay¬ram, kandil ve önemli günler he¬diye almak için en uygun zamanlardır. Çünkü hediye sevgi sem¬bolüdür.
Sevgili Peygamberimiz de bazen, aile bireylerine hediye vererek onları sevindirirdi. Hediyeleşme konusunda da ümmetini teşvik ederdi. O, aile içerisinde en büyük hediyenin sevgi oldu¬ğunu belirtmiştir.
Devam etmek üzere, şimdilik hoşça kalın…