BAŞYAZI / Mehmet FURKAN


AİLE ÜZERİNE YAZILAR (10)

Selam ile…


Selam ile…
Sağlam aile yapılarının meydana getirdiği toplumlardaki suç oranlarının düşüklüğü nasıl görmezden gelinemezse, çözülmüş değerler sisteminin ortaya çıkardığı parça¬lanmış aileler, yalnız yaşayan ebeveynler ve mutsuz çocuklar da bugün toplum olarak gittikçe huzursuzlaşan hayatımızın belir¬leyici unsurları.
Ailesi tarafından kendisine benimsetilen, yaşayarak gösterilen ve şahsiyetine sağlamca tesbit edilen herhangi bir değere sa¬hip olmayan fertler kaçınılmaz olarak sevk-i tabiileriyle hareket etmekte ve bedensel nazların peşinde koşmaktalar.
Bu yüzden hedefsiz, idealsiz bir hayatın içinde rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibi istikamet tutturamamakta ve sadece kendileri değil çevrelerindeki kişiler için de üzücü durumlara sebep olmaktalar.
Aslında ihtiyaç duydukları şey onların en tabi hakları. Bir aile sıcaklığı, güvenilecek bir baba, şefkatli ve ihtimamlı bir an¬ne ile aynı çatı altında sürdürülen bir hayat. Yani içinde bir çok şeyi tecrübe ederek öğrenmesi gereken küçük toplum; aile.
Hayatını bekar olarak tamamlayan ve Beyoğlu'ndaki Pera Palas otelinin bir odasını mekan tutmuş bulunan ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'ya bir dostunun gençken söylediği şu söz¬lere kulak verelim: "Dostum, bir an önce evlenmelisin. Çünkü eğer bekar kalırsan hayatın da kenarında kalır¬sın."
İnanıyorum ki bir aile kurmadan ileri yaşlara ulaşmış bulunanlar, bu kenarda kalmanın anlamını derinden kavramış bulunmaktadırlar.
Toplum yaşayışına etkin bir şekilde katılma¬nın da yolu, bir ailenin ferdi olmak¬tan geçmekte değil midir zaten ?
Bilinçli bir tercih olarak ken¬di özel şartlarından hare¬ketle ve iç dünyalarındaki ihtiyacın yönlen¬dirmesiyle bekar kal¬mayı tercih edenlere diyeceğimiz olamaz elbette.
Ama biz yine de genel insan profi¬limizi muhatap ala¬rak konuşalım.
Aile kurmak ve toplum yapısının zeminine sağlam bir temel taşı gibi oturarak dı¬şardan gelen yıkıcı ve yıpratıcı etkileri bün¬yesinde zararsız hale ge¬tirmek ilk bakışta fark edil¬mese de son derece anlamlı ve faydalı bir görev ifa etmek sayıl¬malıdır.
Bu bakımdan aile kuru¬munun teşvik edilmesi, korunma¬sı ve sağlamlaştırılması yine ve ancak ailelerin başarabileceği bir iş olabilir.
Sahip oldukları ai¬le kurumunun değerinin farkında olan ve benzer ailelerin kurulma¬sı ve korunması için çaba göste¬renler yürekten bir tebrik ve te¬şekkürü hak ediyor bugün.
Mutlu ve sağlıklı ailelerin içinde mutlulukla kalın...