OSMANİYE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - Akdeniz Gazetesi

OSMANİYE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 28Nisan2015, 08:04 Editör Ali CİHANGİR

OYUN GRUBU VE SPOR ALETİ SATIN ALINACAKTIR

OYUN GRUBU VE SPOR ALETİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2015/49271
1-İdarenin
a) Adresi    :    RAHİME HATUN MAH. M. ŞAHİN BULVARI NO: 303 MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    328 4400080 - 328 8141135
c) Elektronik Posta Adresi    :    alicenet2006@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    Oyun Grubu ve Spor Aleti Alım İşi (1 Ay 30 Takvim Günü) (Yeni yapılacak alanlarda kullanılmak üzere) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     :    Park ve Bahçeler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 takvim günü içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Osmaniye Belediyesi Zemin Kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    :    12.05.2015 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
Açıklama: İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
İhale komisyonu, aday veya istekli tarafından imalatçı olduğunu tevsik etmek üzere sunulan belgeler konusunda tereddüde düşmesi durumunda yetkili kurumdan veya kuruluştan görüş alabilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
TSE 12427 Satış sonrası Hizmet Belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Malzemelere ait TSE ve TSEK belgeleri
TSEN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TSEN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
Açıklama-1: İhale dosyasındaki oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olması gereklidir.
TSEN 1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TSEK SPOR ALETLERİ belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Belediyesi Zemin Kat İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
id.121

Bu haber 36723 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Asayiş

Kaçakçı, jandarmadan kaçamadı

Kaçakçı, jandarmadan kaçamadı Jandarma ekiplerinin, kamyonet ve otomobilde yaptığı aramada 65,335 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltınan alınan...

Küçükbaş hayvanların arasında esrar sevkiyatı

Küçükbaş hayvanların arasında esrar sevkiyatı Osmaniye düzenlenen operasyonda 419 kilogram esrar ele geçirildi.

      BASIN İLAN KURUMU

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU