Aydın Osmaniye Gazetesi

MissSare

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VE YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ

Tarih 16Nisan2019, 09:38 Editör Ali CİHANGİR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Koruyucu Donanım ve Yangın Söndürme Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2019/181569
1-İdarenin
a) Adı    :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER ÖZEL
     BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    : ESENEVLER MAH. MUSA SAHIN BULVARI ÜZERI 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası    : 3288141015 - 3288143389
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : Kişisel Koruyucu Donanım ve Yangın Söndürme
      Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı    : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen Miktarlarda Kişisel
      Koruyucu Donanım ve Yangın Söndürme Malzemeleri
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi    : Sözleşmenin imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde teslim
      edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    : Şözleşme imzalandıktan sonra başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.04.2019 - 10:30    
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)    : İşletme Müdür Yardımcısı 2. Kat 107 numaralı oda
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.        İ.D.126

Bu haber 145 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI Osmaniye Merkez Güneysu İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi ve Basketbol Sahası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kan...

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS DÜZELTME İLANI 11/09/2019

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU