Aydın Osmaniye Gazetesi

OSMANİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ( Milli Emlak Müdürlüğü) TAŞINMAZ MAL SATIŞ,

Tarih 06Aralık2018, 09:37 Editör Ali CİHANGİR

KiRALAMA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen,  Taşınmazların satış ihalesi ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif  Usulü ile, 2886 sayılı Kanunun  51. Maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile 30  (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesissisine esas olmak üzere, ilk yıl için tespit edilen tahmini bedel üzerinden irtifak hakkı ihalesine çıkartılmıştır..
2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Osmaniye Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.
3-Satışa ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Osmaniye Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (TC.Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik  adına ihaleye katılacak  kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan  ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde  yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL’ sını, mücavir alan dışında Köylerde ise  1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde  taksitlendirme yapılabilecektir.
7- İrtifak hakkı tesisi edilecek taşınmazlara ihaleyi alan istekli ile idare arasında imzalanacak şartname, ön izin ve irtifak hakkı sözleşmelerinin özel hüküm kısmına söz konusu taşınmaz üzerinde konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor turizm, sanayi, sosyal kültürel yapılmak amacıyla irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.       
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.tr  ve  Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Web sayfasından öğrenilebilir.
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :  
S.NO    TAŞINMAZ NO    MAH./ KÖY    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ(M2)    HAZİNEHİSSESİ    CİNSİ    İMAR DURUMU    TAHMİNİ BEDEL(TL)    GEÇİCİ TEMİNAT(TL)    İHALA GÜNÜ    SAATİ             
1    80010107691    Raufbey Mahallesi    10    112    25,73    Tam    Arsa    Ticaret + Konut Alan    14.152,00    3.538,00    18.12.2018    09:00
2    80010107671    7   Ocak Mahallesi     323    72    48,76    Tam    Arsa    Konut Alanı     19.504,00    4.876,00    18.12.2018    09:15
3    80010107694    Çona  Köyü    102    597    469,83    Tam    Tarla    Tarımsal Niteliği Korunacak Alan    10.572,00    2.643,00    18.12.2018    09:30
4    80010107702    Çona Köyü    102    599    977,61    Tam    Tarla    Komut Alanı    31.773,00    7.944,00    18.12.2018    09:45
5    80010107703    Çona Köyü    102    600    491,66    Tam    Tarla    Konut Alanı    15.979,00    3.995,00    18.12.2018    10:00
6    80010106577    Şekerdere Köyü    130    14    1.061,01    Tam    Zeytin Bahçesi    İmarsız    21.221,00    5.306,00    18.12.2018    10:15
7    80010102224    Kırmacılı Köyü    197    7    77,99    Tam    Tarla    İmarsız    975,00    244,00    18.12.2018    10:30
8    80010102228    Kırmacılı Köyü    197    9    685,96    Tam    Tarla    İmarsız    8.575,00    2.144,00    18.12.2018    10:45
9    80010107659    Kırmacılı Köyü    205    6    5.299,16    Tam    Tarla    İmarsız    45.623,70    11.406,00    18.12.2018    11:00
10    80010100698    Kırmıtlı Köyü    101    1    625,60    Tam    Arsa    Konut Alanı    20.332,00    5,083,00    18.12.2018    11:15
11    80010100699    Kırmıtlı Köyü    101    2    425,02    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.814,00    3.454,00    18.12.2018    11:30
12    80010100700    Kırmıtlı Köyü    101    3    424,81    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.807,00    3.452,00    18.12.2018    11:45
13    80010100701    Kırmıtlı Köyü    101    4    424,86    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.808,00    3.452,00    18.12.2018    13:30
14    80010100702    Kırmıtlı Köyü    101    5    424,86    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.808,00    3.452,00    18.12.2018    13:45
15    80010100707    Kırmıtlı Köyü    101    10    424,73    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.804,00    3.451,00    18.12.2018    14:00
16    80010100708    Kırmıtlı Köyü    101    11    425,31    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.823,00    3.456,00    18.12.2018    14:15
17    80010100709    Kırmıtlı Köyü    101    12    425,09    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.816,00    3.454,00    18.12.2018    14:30
18    80010100710    Kırmıtlı Köyü    101    13    425,02    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.814,00    3.454,00    18.12.2018    14:45
19    80010100711    Kırmıtlı Köyü     101    14    490,14    Tam    Arsa    Konut Alanı    15.930,00    3.983,00    18.12.2018    15:00
20    80010100712    Kırmıtlı Köyü    102    1    513,48    Tam    Arsa    Konut Alanı    16.688,10    4.172,00    18.12.2018    15:15
21    80010100713    Kırmıtlı Köyü    102    2    424,83    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.807,00    3.452,00    18.12.2018    15:30
22    80010100714    Kırmıtlı Köyü    102    3    424,98    Tam    Arsa    Konut Alanı    13.812,00    3.453,00    18.12.2018    15:45
23    80010100721    Kırmıtlı Köyü    102    10    374,98    Tam    Arsa    Konut Alanı    12.187,00    3.047,00    18.12.2018    16:00
24    80010100722    Kırmıtlı Köyü    102    11    375,00    Tam    Arsa    Konut Alanı    12.188,00    3.047,00    19.12.2018    09:00
25    80010100723    Kırmıtlı Köyü    102    12    459,56    Tam    Arsa    Konut Alanı    14.936,00    3.734,00    19.12.2018    09:15
26    80010100724    Kırmıtlı Köyü     103    1    541,98    Tam    Arsa    Konut Alanı    17.615,00    4.404,00    19.12.2018    09:30
27    80010100725    Kırmıtlı Köyüı    103    2    448,27    Tam    Arsa    Konut Alanı    14.569,00    3.643,00    19.12.2018    09:45
28    80010100732    Kırmıtlı Köyü    103    9    537,96    Tam    Arsa    Konut Alanı    17.484,00    4.371,00    19.12.2018    10:00
İRTİFAK HAKKI VERİLECEK   TAŞINMAZLARIN LİSTESİ:
                                İRTİFAK HAKKI VERİLECEK
S.NO    TAŞINMAZ NO    MAH./ KÖY      ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (M2)    İRTİFAK SÜRESİ    CİNSİ    TAŞINMAZIN  İMAR DURUMU    TAHMİNİ BEDEL(TL)    GEÇİCİ TEMİNAT(TL)    İHALA GÜNÜ    SAATİ        1    80010107665    Yaverpaşa Mahallesi    2319    1    1.424,28    30 YIL    Arsa    Rekreasyon Alanı    2.850,00    712,50    19.12.2018    10:30
KİRAYA VERİLECEK  TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :
S.NO    TAŞINMAZ NO    MAH./ KÖY      ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (M2)    KİRA SÜRESİ    CİNSİ    KİRAYA VERİLECEK YER    TAHMİNİ BEDEL(TL)    GEÇİCİ TEMİNAT(TL)    İHALA GÜNÜ    SAATİ    
1    80010100598    Cevdetiye Merkez Mah.    125    1    4.872,26    3    Arsa    Sağlık Ocağı Lojmanı 4 Nolu Daire (63 m2)    2.403,45    600,86    19.12.2018    11:00
İLAN OLUNUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                İD.514

Bu haber 159 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS

T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 7 ADET YANGIN HAVUZUNUN TADİLATI

OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 7 ADET YANGIN HAVUZUNUN TADİLATI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU