Aydın Osmaniye Gazetesi

MissSare

İHALE İLANI

Tarih 17Mayıs2018, 11:57 Editör Ali CİHANGİR

OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin 2018 yılı KÖYDES yatırım programında bulunan, 29 Köyde Parke Yol Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin    
a) Adresi    :Osmaniye Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Adnan
     Menderes Mahallesi Yeni Hükümet konağı M Blok Kat: 2  OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    : Tel :0328 826 20 15  -  Fax : 0328 826 20 15
    
2 - İhale konusu yapım işinin   
a) Niteliği, türü ve miktarı    :  Parke yol yapım İşi – 105.100 m2          
 
b) Yapılacağı yer    : Osmaniye Merkez Akyar köyü, Çağşak köyü, Çona köyü, Değirmenocağı köyü,
      Dereli köyü, Dereobası köyü, Dervişli (Dervişiye) köyü, Gökçedam (Hemite)
        köyü, Issızca köyü, Kayalı köyü, Kazmaca köyü, Kırıklı köyü, Kırmacalı köyü,
        Kırmıtlı köyü, Koçyurdu (Endel) köyü, Köyyeri köyü, Nohuttepe köyü, Oruçgazi
        köyü, Sakarcalık köyü, Sakızgediği (Alahanlı) köyü, Sarpınağzı köyü, Selimiye
        köyü, Serinova köyü, Şekerdere köyü, Tehçi köyü, Yarpuz köyü, Yeniköy köyü,
        Karacalar köyü, Bahçe köyü
c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)  gün içinde yer teslimi
     yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 180  ( Yüzseksen)  takvim günüdür.
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer    : Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:1   OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    : 23.05.2018 Çarşamba  Günü saat: 10:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.,
4.1.3. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  teklif mektubu ,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu işi veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.3.1 Kilit Taşı Döşeme, Park Bahçe Düzenlemesi ve Yol Yapım İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 3000 (Üçbin) TL bedel karşılığında  aynı adresten temin edilebilir.
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar … [ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Adnan Menderes Mah. Yeni Hükümet Konağı M Blok Kat:2  OSMANİYE.] adresine elden teslim edilecektir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”
 Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz)   takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Birliğimiz İhale Kanununa tabii değildir.
13- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                   İD.225

Bu haber 721 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

T.C OSMANİYE

T.C OSMANİYE 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2017/6166 ESAS

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2017/6166 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU