Aydın Osmaniye Gazetesi

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 14Nisan2018, 08:32 Editör Ali CİHANGİR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/173492
1-İdarenin
a) Adresi    :    Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:19 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    3288141170 - 3288120849
c) Elektronik Posta Adresi    :    destekhizmetleri@osmaniyeozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    9 adet binek oto (sedan), 8 adet minivan/van (pencereli van) , 4 adet 4x4 çift kabinli pick-up ve 4x4 arazi aracının (suv) 365 gün süre ile kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Osmaniye merkez, ilçeler, köyler ve diğer il dışı görevler
c) Süresi    :    İşe başlama tarihi 01.06.2018, işin bitiş tarihi 31.05.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2 Merkez/OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    :    08.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici sözleşme sırasında; teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen araçlara ilişkin belgeleri İdareye sunacaktır.Yüklenicinin tahsis edeceği araçlardan "9 adet binek oto'dan en az 3 tanesinin ve 8 adet minivan/van'dan en az 2 tanesinin, 4 adet 4x4 çift kabinli pick-up'dan en az 1 tanesinin ve 4 adet 4x4 arazi aracından (suv) en az 1 tanesinin kendi/firması adına kayıtlı olması zorunludur. Araçların motorlu araç tescil belgesi ile trafik belgeleri; adına/firması kayıtlı olmayan araçlar için ise sayılan belgelere ek olarak araçların işin süresince kiralandığını gösterir noter tasdikli kira sözleşmeleri sözleşme sırasında İdareye verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektöre yapılmış, her türlü iş makinası, personel servisi, araç kiralama vb. işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2 Merkez/ OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 19 K:2 Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
id.147

Bu haber 158 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

T.C. OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2018/468 TLMT.

T.C. OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2018/468 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

“50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

“50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI OSMANİYE MERKEZ TOPRAKKALE KIŞLA TOPLU KONUT PROJESİ 130 ADET KONUT İÇİN ÖN TALEP TOPLANIYOR

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU